TRAVEO CYT3DL/CYT4DN 是否支持 MIPI DSI 功能?

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

我正在考慮使用 CYT3DL/CYT4DN。

我無法在 MCU 的數據表中檢查 MIPI DSI。

但是,我確認了 MIPI CSI 內容。

我在下面的連結中檢查了 CYT3DLABHBQ1AESGS 中的MIPI D-PHY內容。

https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-traveo-t2g-arm-cortex-microcontroller...

m_s_v_0-1698902086247.png

 

問:TRAVEO CYT3DL/CYT4DN 是否支持 MIPI DSI?

 

謝謝你

毫希夫。

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @m_s_v,

CYT3DL 和 CYT4DN 支持 MIPI CSI-2,但它們不支持 MIPI DSI。
我希望這有幫助。

謝謝你
最好的問候。

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @m_s_v,

CYT3DL 和 CYT4DN 支持 MIPI CSI-2,但它們不支持 MIPI DSI。
我希望這有幫助。

謝謝你
最好的問候。

0