GPIO UART on PSoC 6

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
KhoaNguyen
Level 2
Level 2
50 sign-ins 10 likes given 5 replies posted

Xin chào!!
Tôi đang làm việc với PSoC 6 và UART Tôi đang tự hỏi làm thế nào tôi có thể sử dụng UART với GPIO khác với P5.0 và P5.1 Tôi đã thử thay đổi nó thành P10.0 P10.1 nhưng UART
dường như không hoạt động
Ví dụ:
Tôi cần in "HELLO" nhưng khi định cấu hình P5.0 P5.1, tôi vẫn có thể in dòng HELLO!
Nhưng khi đổi sang P10.0 P10.1, nó không thể in ra màn hình!
Ai đó có thể giải thích và giúp tôi không?
Cám ơn

0 Likes
1 Solution
ADSW
Moderator
Moderator
Moderator
250 sign-ins 50 solutions authored 25 likes received

Hello @KhoaNguyen , 

I believe that you're using Cy8CProto- 063-BLE board. 
Inside the board there is a kitprog as a debugger and a UART-I2C bridge that connects to the PSoC.
By hardware, the UART of PSoC is connected to Kitprog via pin P5_0 and pin P5_1. So we can only receive the serial data on PC-side if we use pin P5_0 and P5_1 as UART. 

ADSW_0-1697791498010.png

Please refer to the this document regarding the connection of PSoC pin in the board. 

Warm regards,
Andri

View solution in original post

0 Likes
1 Reply
ADSW
Moderator
Moderator
Moderator
250 sign-ins 50 solutions authored 25 likes received

Hello @KhoaNguyen , 

I believe that you're using Cy8CProto- 063-BLE board. 
Inside the board there is a kitprog as a debugger and a UART-I2C bridge that connects to the PSoC.
By hardware, the UART of PSoC is connected to Kitprog via pin P5_0 and pin P5_1. So we can only receive the serial data on PC-side if we use pin P5_0 and P5_1 as UART. 

ADSW_0-1697791498010.png

Please refer to the this document regarding the connection of PSoC pin in the board. 

Warm regards,
Andri

0 Likes