Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

AIROC™ Bluetooth Forum Discussions

Communication
Level 4
Level 4
First solution authored 250 sign-ins First like received

Xin chào!
Tôi đang xây dựng một dự án sử dụng PSoC 63 BLE và Modustoolbox để đọc dữ liệu từ các cảm biến và sử dụng Bluetooth để truyền dữ liệu qua một ứng dụng Android riêng biệt mà không cần sử dụng CySmart và điều khiển thiết bị.
Tôi phải làm nó như thế nào?
Hy vọng bạn có thể giúp đỡ!
Cảm ơn bạn!

0 Likes
1 Solution

Hi @Communication 

The code example which I shared is for the peripheral device which is your PSoC 63 BLE and android phone is a central device. if you want to develop your own application you can refer this page which has source code of AIROC™ Bluetooth® Connect App— Mobile App you can take it as a reference.

https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/utilities/wireless-connectivity/airoc-bluetooth...

 

Thanks & Regards

Pratiksha V 

View solution in original post

4 Replies
PratikshaV
Moderator
Moderator
Moderator
50 solutions authored 10 likes received 100 replies posted

Hi @Communication 

Please can you refer the "Bluetooth LE Hello Sensor " code example from Modustoolbox which has custom service.

Please let me know if this helps.

 

Thanks & Regards

Pratiksha V

0 Likes

Cảm ơn bạn đã trả lời của bạn!
Điều bạn đang nói đến là mục design.cybt để điều chỉnh cấu hình nhận bluetooth tại thiết bị nhận?

Communication_0-1675140394026.png

 

 

0 Likes

Hi @Communication 

The code example which I shared is for the peripheral device which is your PSoC 63 BLE and android phone is a central device. if you want to develop your own application you can refer this page which has source code of AIROC™ Bluetooth® Connect App— Mobile App you can take it as a reference.

https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/utilities/wireless-connectivity/airoc-bluetooth...

 

Thanks & Regards

Pratiksha V 

Thank you for sharing this information with me